Od kilku lat przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych z Podkarpacia kreowali wolę utworzenia regionalnego związku rewizyjnego spółdzielni mieszkaniowych. Staraniem grupy inicjatywnej podjęto działania organizacyjne mające na celu utworzenie związku. 16 września 2002 zebranie założycielskie uchwaliło statut Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Rzeszowie, wybrało Radę Nadzorczą, a ta powołała społecznie działający Zarząd Związku.

podkarpacki związek rewizyjny spółdzielni mieszkaniowych


Celem Związku jest udzielanie pomocy i wspieranie informacyjne, szkoleniowe, organizacyjne i prawne zrzeszonym w nim organizacjom spółdzielczym w ich działalności statutowej.


Ważnym elementem członkostwa w Związku jest konsolidacja spółdzielczości mieszkaniowej na Podkarpaciu pozwalająca na wspólne występowanie przed organami administracji samorządowej i rządowej na terenie województwa, reprezentowanie przed Izbą Skarbową wspólnych spraw dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, oraz podejmowanie działań w stosunku do samorządu województwa w sprawie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej lub innych funduszy celowych.


Związek dla realizacji celów wynikających ze statutu dysponuje miejscowymi kadrami co wpływa korzystnie na koszty wynikające z dojazdów i delegacji lustratorów i biegłych rewidentów. Dlatego koszt przeprowadzenia lustracji jest jednym z najniższych w regionie.
Członkostwo w Związku daje możliwość szerokiej współpracy i pomocy w zakresie szkoleń, doradztwa i lustracji przeprowadzanych przez Związek po preferencyjnych cenach. Przynależność do Związku jest dobrowolna i nie narusza suwerenności dotyczącej zakresu i sposobów działalności oraz podejmowanych decyzji w ramach postanowień statutu i decyzji organów spółdzielni. 
 

Zapraszamy na szkolenia :

"Zagrożenia występujące w czasie eksploatacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych ogrzewanych przez gazowe urządzenia grzewcze"


- seminarium odbędzie się 18.02.2010 r. o godz. 10:00 (czwartek) w siedzibie Związku przy ul. Słonecznej 2 w sali narad /niski parter/

- seminarium zostało zgłoszone do Ministra Infrastruktury jako doskonalenie kwalifikacji zawodowych zarządców nieruchomości, uczestniczy posiadający licencje otrzymają stosowne zaświadczenia

 

 

szczegóły szkoleń

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkarpacki związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych | 35-061 Rzeszów ul. Słoneczna 2 pok.18 | tel. 017 85 80 480 wew. 424

Wykonanie : NETONET